Algemene voorwaarden Rijschool Wander Kooistra

Artikel 1 Algemene voorwaarden 

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten tot uitvoering van diensten door ‘rijschool Wander Kooistra’ tevens handelend onder naam ‘rijschool Wander Kooistra’ gevestigd te BURGUM, JD de Vriesstraat 19, hierna te noemen “ rijschool Wander Kooistra”, aangegaan. 

1.2 Het volgen van rijlessen geldt als acceptatie van de voorwaarden van  “Rijschool Wander Kooistra”. 

1.3 Bijzondere van de voorwaarden van “Rijschool Wander Kooistra” afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien dit schriftelijk is overeengekomen. 

Artikel 2 Instructie 

2.1  “Rijschool Wander Kooistra” zorgt ervoor dat rijles wordt gegeven door instructeurs / instructrices die voldoen aan de bepalingen van de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen (WRM). 

2.2 “Rijschool Wander Kooistra” zal er eveneens voor zorgdragen dat de leerling(e), verder te noemen leerling, zoveel mogelijk les krijgt van dezelfde instructeur/instructrice. 

2.3 De overeengekomen lestijd zal volledig worden benut voor rij – en lesinstructie, tenzij: “Rijschool Wander Kooistra” of leerling hiervan wenst af te wijken. Indien zodanige onvoorziene omstandigheid zich voordoet, is “Rijschool Wander Kooistra” niet gehouden het lesgeld aan de leerling te restitueren. 

2.4 Het overeengekomen lesplan zal tot aan het einde worden nagekomen, tenzij “Rijschool Wander Kooistra” of leerling hiervan wenst af te wijken. 

2.5 De leerling dient alle aanwijzingen van de instructeur/instructrice tijdens de rijlessen op te volgen. 

Artikel 3 Hetzelfde type motorvoertuig 

3.1 De leerling die via “Rijschool Wander Kooistra” het examen heeft aangevraagd, zal op de datum en de tijd waartegen deze is opgeroepen door de daartoe bevoegde instantie, de beschikking hebben over hetzelfde motorvoertuig, dan wel tenminste een motorvoertuig van hetzelfde of gelijkwaardige type als waarin hij/zij rijles heeft genoten. 

Artikel 4 Lesafspraak 

4.1. De leerling dient zich te houden aan de afgesproken datum, tijd en plaats voor het houden van de rijles. Door “Rijschool Wander Kooistra” wordt een wachttijd van 5 minuten in acht genomen op het ophaaladres. Indien de leerling niet op de afgesproken datum, tijd en plaats aanwezig is, is hij gehouden het volledige lesgeld aan “Rijschool Wander Kooistra” te voldoen, tenzij de leerling een dusdanige reden heeft dat hij niet vooraf had kunnen annuleren (voor voorwaarden: zie artikelen 5.2 of 6.2). 

4.2. Onder een lesuur wordt verstaan een tijdsduur van 60 minuten. 

4.3. Voor het afleggen van een praktijkexamen zijn geen lesuren opgenomen. Als het examen uit mocht lopen, zijn er geen extra kosten verschuldigd. 

4.4. Indien de leerling binnen het aantal lessen van een pakket slaagt, wordt eventueel nog beschikbaar les-tegoed terug gestort. Dit geldt voor de op de website genoemde pakketten en altijd na verrekening door “Rijschool Wander Kooistra”. Indien de leerling stopt blijft het te goed anderhalf jaar staan en eventuele prijsstijgingen verrekend. 

4.5. De leerling is verantwoordelijk voor het reserveren van het theorie examen. 

4.6. Een tussentijdse toets of een praktijkexamen wordt niet eerder bij het CBR gereserveerd dan op het moment dat de leerling geslaagd is voor het theorie-examen. 

4.7. De leerling, dient “Rijschool Wander Kooistra” te machtigen bij het CBR om een tussentijdse toets en/of praktijkexamen voor hem of haar te kunnen reserveren. 

4.8. De leerling is verantwoordelijk voor het indienen van de gezondheidsverklaring bij het CBR. Indien de leerling een aandoening heeft die de rijvaardigheid kan beïnvloeden of die het halen van een rijbewijs kan bemoeilijken dan is de leerling verplicht dit te melden. Dit om een goede adequate begeleiding van de leerling te kunnen waarborgen. 

 

Artikel 5 Annulering door leerling 

5.1 Leerling kan kosteloos een rijles, tenminste 24 uur voor de afspraak annuleren. Als de rijles binnen 24 uur wordt afgezegd, is de leerling gehouden het volledige lesgeld aan “Rijschool Wander Kooistra” te voldoen. 

Uitzondering voorwaarden annulering: 

5.2 In geval van overlijden van een familielid (tot en met de eerste graad) en de begrafenis of crematie nog niet heeft plaatsgevonden of plaats zal vinden op de rijlesdag. 

5.3 Er is sprake van een niet aan leerling toe te rekenen dringende reden, waardoor van de leerling niet kan worden verwacht dat hij de rijles kan volgen. Dit wordt door “Rijschool Wander Kooistra” beoordeeld. 

Wijze van afzegging: 

5.4 Dit kan in eerste instantie via de PlanGo app, en eventueel telefonisch of per whatsapp.  “Rijschool Wander Kooistra” kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het niet ontvangen van een whatsapp bericht. Alleen whatsapp berichten waarop gereageerd is, worden ontvankelijk verklaard. 

Artikel 6 Beëindigen instructie 

6.1 “Rijschool Wander Kooistra” kan de lesinstructie beëindigen wegens dringende redenen, gelegen in de persoon van de leerling en /of diens gedragingen, waardoor er niet van “Rijschool Wander Kooistra” kan worden verlangd dat de lesinstructie wordt voortgezet. Dit is ter beoordeling van de instructeur. 

6.2 “Rijschool Wander Kooistra” is niet gehouden lesinstructie te geven wanneer het de instructeur/ docent blijkt dat de leerling vermoedelijk als gevolg van het gebruik van alcohol, medicijnen of verdovende middelen of enige andere psychische oorzaak (zoals o.a. overspannenheid) niet in staat is een motorvoertuig te besturen zonder de kans op schade en letsel aan zichzelf, de instructeur of derden kan deelnemen aan de rijles. Dit is ter beoordeling van de instructeur. In de gevallen 6.1 en 6.2 is  “Rijschool Wander Kooistra” niet gehouden het resterende bedrag, waarvoor nog geen tegenprestatie is verricht, aan de leerling te restitueren. 

6.3 Het lesvoertuig is niet beschikbaar en er is ook geen gelijkwaardig lesvoertuig beschikbaar. 

6.4 De rijles wordt wegens slechte weersomstandigheden afgelast. 

6.5 De rijles wordt afgelast door ziekte of verhindering van de instructeur. 

Bij 6.3,6.4 en 6.5 zal  “Rijschool Wander Kooistra” ervoor zorg dragen dat de rijles weer ingehaald kan worden en zal de afgelaste rijles niet in rekening brengen. 

Artikel 7 Aanvraag examen 

7.1  “Rijschool Wander Kooistra” zal binnen twee weken nadat de overeenstemming is bereikt en aan alle voorwaarden (ook medisch) is voldaan, het examen aanvragen of medewerking daaraan verlenen. 

7.2 Indien de tussentijdse toets en/of examen geen doorgang kan vinden doordat de leerling heeft verzuimd zijn/haar verhinderingen bij de aanvraag op te geven, draagt de leerling zelf alle daaruit voortvloeiende kosten. 

Artikel 8 Annulering examens 

Een tussentijdse toets of een examen kan worden geannuleerd in de volgende gevallen: 

8.1 in geval van overlijden van een familielid (tot en met de eerste graad) en de begrafenis of crematie nog niet heeft plaatsgevonden of plaats zal vinden op de examendag. Er moet wel een (kopie) rouwkaart of rouwadvertentie overlegd worden. 

8.2 Er is sprake van een niet aan leerling toe te rekenen dringende reden, waardoor er van leerling niet kan worden verwacht dat hij het examen kan afleggen. Dit is ter beoordeling aan de examinator en/of instructeur. 

Bij 8.1 en 8.2 zal “Rijschool Wander Kooistra” ervoor zorgdragen, dat de leerling weer deel kan nemen aan een examen. 

8.3 Het lesvoertuig is niet beschikbaar of er is geen gelijkwaardig lesvoertuig beschikbaar. 

8.4 Het lesvoertuig wordt door examinator afgekeurd en er is geen gelijkwaardig lesvoertuig beschikbaar. 

8.5 Indien het CBR het examen wegens slechte weersomstandigheden op de afgesproken tijd geen doorgang laat vinden. 

In geval van 8.3 t/m 8.5 zal “Rijschool Wander Kooistra” ervoor zorg dragen, dat er een nieuw examen wordt aangevraagd. 

Artikel 9 Weigering examens 

9.1 “Rijschool Wander Kooistra” is niet gehouden de leerling het examen te laten afnemen wanneer het de instructeur of examinator blijkt dat de leerling vermoedelijk als gevolg van het gebruik van alcohol, medicijnen of verdovende middelen of enige andere psychische oorzaak (zoals o.a. overspannenheid) niet in staat is een motorvoertuig te besturen zonder de kans op schade en letsel aan zichzelf of anderen. Dit is ter beoordeling van de instructeur of examinator. 

Artikel 10 Vakantie leerling 

10.1 Indien rijlessen geen doorgang kunnen vinden, omdat de leerling heeft verzuimd zijn vakantie bij inplannen van rijlessen door te geven, zal de leerling zelf de hieruit voortvloeiende kosten dragen. 

Artikel 11 Betaling 

11.1 Betaling dient per bank te geschieden tenzij anders overeengekomen. “Rijschool Wander Kooistra” is gerechtigd om haar cbr/les tarieven tussentijds te verhogen in verband met marktwerking. De leerling ontvangt ten alle tijden een factuur, deze dient uiterlijk binnen de termijn vermeld op de factuur voldaan te worden. De factuur is pas voldaan indien de overboeking zichtbaar is op de rekening van “Rijschool Wander Kooistra” 

11.3 “Rijschool Wander Kooistra” is gerechtigd, indien na betalingsherinneringen en een aanmaning een factuur niet betaald wordt de incasso over te dragen een DAS-incasso om buiten de hoofdsom en rente om van alle kosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijke, door de wanbetaling veroorzaakt te vorderen. 

11.4 Uit het enkele feit dat “Rijschool Wander Kooistra” zich heeft verzekerd van de hulp van een derde blijkt de grootte en de gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten. 

Artikel 12 Vrijwaring 

12.1 “Rijschool Wander Kooistra” verplicht zich om een verzekering af te sluiten, waarbij de leerling is verzekerd tegen de geldelijke gevolgen van schade, geleden als gevolg van aan- en/of over rijding, zowel tijdens het volgen van rijlessen als het doen van toets/examen. Kleding en helmen worden niet vergoedt. 

12.2 Geen dekking, volgend uit art. 12.1, wordt verleend indien de schade wordt veroorzaakt als gevolg van opzet of grove schuld van de leerling, dan wel als gevolg van het (inwendig) gebruik van alcohol, geneesmiddelen en/of andere (verdovende) middelen, die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden. “Rijschool Wander Kooistra” beperkt haar aansprakelijkheid ter zake uitdrukkelijk tot het bedrag, dat haar verzekeraar als schadevergoeding voor die gebeurtenis aan haar en/of die derden zal uitkeren. 

12.3 “Rijschool Wander Kooistra” kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade, geleden door de leerling vanwege het niet doorgaan van rijlessen. 

Artikel 13 Rijbevoegdheid leerling 

13.1 Indien  “Rijschool Wander Kooistra” door de leerling geen kennis wordt gegeven en/of uit andere hoofde kennis draagt van enige gerechtelijke beperking, waardoor het de leerling verboden is een motorrijtuig/voertuig te besturen, en  “Rijschool Wander Kooistra” aan de leerling toch rijles geeft, dan vrijwaart de leerling “Rijschool Wander Kooistra” volledig voor alle gevolgen daarvan en zal de leerling aan “Rijschool Wander Kooistra” zijn/haar eventueel als gevolg daarvan opgelegde boetes vergoeden, alsmede alle voor “Rijschool Wander Kooistra” en/of de instructeur daaruit voortvloeiende schade, hoe ook genaamd, op eerste verzoek van “Rijschool Wander Kooistra” te vergoeden. Indien “Rijschool Wander Kooistra” ondanks gerechtelijke beperkingen toch rijles geeft, dan wel mocht blijken dat de door de leerling bij het sluiten van de overeenkomst gedane opgave onjuist is, vrijwaart de leerling “Rijschool Wander Kooistra” volledig en zal de leerling eventueel alle ter zake aan “Rijschool Wander Kooistra” opgelegde boetes vergoeden, alsmede alle andere financiële consequenties voor zijn rekening nemen. 

13.2 Ondergetekende verklaart de leeftijd van 16,5 jaar te hebben bereikt, dat hem of haar de rijbevoegdheid niet is ontzegd, kennis heeft genomen van bovenstaande voorwaarden en dat hij of zij hiermee akkoord gaat.